[Nên Xem] Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm học 2021 – 2022 có đáp án (70 Đề) | đề thi môn toán lớp 5 – Xác minh

đề thi môn toán lớp 5: You are currently viewing the topic.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm học 2021 – 2022 có đáp án (70 Đề)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm học 2021 – 2022 có đáp án (70 Đề)

Để học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm soát, đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 căn bản, chuyên sâu gồm các đề kiểm soát giữa kì, đề thi học kì có giải đáp. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Danh mục Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1

Tiếp thị

Phòng Dạy bảo & Huấn luyện …..

Đề thăm dò chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu giải đáp A, B, C, D ( là đáp số , kết quả tính …) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân có : Ba trăm,hai nhà cung cấp,bốn %,hai phần chục nghìn

A. 32,042     B. 302,0042

C. 302,4020     D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m dưới dạng số thập phân có nhà cung cấp là km :

A. 82,1km     B. 8,21km

C. 0,821km     D.0,0821km

Tiếp thị

Câu 3: Tính giá trị của a + b , biết rằng a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34     B. 6,42

C. 50934     D.642

Câu 4: (0,5điểm) Hỗn số

đọc là

A. Năm ba phần bảy

B. Năm & ba phần bảy

C. Năm mươi ba phần bảy

D. Năm, ba phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày có 5 xe ô tô chở thóc về kho, bình quân mỗi xe chở được 3500kg thóc. Hỏi trong 5 ngày đoàn xe đó chở được bao nhiêu tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn     B. 875 tấn

C. 87,5 tấn     D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a)

b)

c)

d)

Câu 3: (2điểm) Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được

bể , giờ thứ hai chảy vào được

bể . Hỏi bình quân mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Tiếp thị

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau một cách có lí nhất:

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

D C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( Mối phép tính đúng cho 0,5 điểm )

a)

b)

c)

d)

Câu 3:

Hai giờ vòi đó chảy được số phần bể là :

(bể) (0,5 điểm)

Bình quân mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được số phần của bể là:

(bể) (0,5 điểm)

Đáp số:

bể (0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Phòng Dạy bảo & Huấn luyện …..

Đề thăm dò chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong số 459,003 thuộc hàng:

A. nhà cung cấp     B. hàng phần mười

C. hàng %     D. hàng phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

thế kỉ = …. năm . Số phù hợp để viết vào chỗ chấm là :

A. 25 năm     B. 75 năm

C. 250 năm     D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) Hiện tại cha hơn con 30 tuổi & gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm     B. 4 năm

C. 15 năm     D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy cất cánh đó cất cánh đ¬ược bao nhiêu ki-lô-met?

Xem Thêm  Những cách xóa ứng dụng trên Macbook - cách xoá ứng dụng trên mac

A. 960 km     B. 16km

C. 690km     D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x, biết x là số tự nhiên & 28,64 < x < 29,46

A. x = 28,65     B. x = 28

C. x = 29     D. x = 29,45

Câu 6: (0,5 điểm)

ha = … m2. Số phù hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2000 m2     B. 4000 m2

C. 10000 m2     D. 25000 m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Câu 2: (2 điểm) Một người thợ mộc cưa một khúc gỗ dài 12m thành những đoạn dài 15dm. Mỗi lần cưa hết 6 phút. Hỏi người ấy cưa xong khúc gỗ đó hết bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) Toàn bộ học sinh của một trường Tiểu học đi tham quan bằng ô tô. Nếu mỗi xe chở 45 người thì có 20 học sinh không được lên xe. Nếu đổi các xe đó thành xe 60 chỗ thì cố thể chở thêm được 55 học sinh nữa. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

D B D A C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

Người ta cắt ra được số đoạn gỗ là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để cắt được 8 đoạn cần cưa 7 nhát cưa, mỗi nhát cưa cần 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy người ấy cưa xong khúc gỗ hết số thời gian là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học sinh ngồi trên toàn bộ các xe 60 chỗ nhiều hơn số học sinh ngồi trên toàn bộ các xe 45 chỗ là:

20 + 55 = 75 ( học sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe 60 chỗ nhiều hơn một xe 45 chỗ số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe có toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

Trường đó có số học sinh đi tham quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học sinh ( 0,25 điểm )

Phòng Dạy bảo & Huấn luyện …..

Đề thăm dò chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 62,354 có giá trị là :

Câu 4: (1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số % của 9 & 20 là :

A. 45%     B. 29%

C. 20,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ đặc biệt là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, bề dài 12m? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Xem Thêm  Review 20 phần mềm quay video game tốt nhất hiện nay - phần mềm quay màn hình game

Câu 3: (1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 cho 0,5 điểm các câu 2, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7

Đáp án B D C C A B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn phòng hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng này là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

Hình bên có 26 hình tam giác

Với AB là cạnh chung ta có : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương đương với AC là cạnh chung ta có 5 hình

Với AD là cạnh chung ta có 4 hình

Với AE là cạnh chung ta có 3 hình

Với AH là cạnh chung ta có 2 hình

Với AI là cạnh chung ta có 1 hình

& thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

Phòng Dạy bảo & Huấn luyện …..

Đề thăm dò chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong hình tam giác ABC có :

A. AB là đường cao tương ứng với đáy BC

B. CH là đường cao tương ứng với đáy AB

C. AH là đường cao tương ứng với đáy BC

D. CB là đường cao tương ứng với đáy AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một cửa tiệm bán vải trong một ngày cứ 100m vải bán được thì có 32m vải hoa . Tỉ số của số vải hoa & số vải bán được trong ngày là :

A. 32%        B. 100%

C.

   
D.

Câu 3: (1điểm) Bình quân cộng của 3 số bằng 34. Nếu tăng số đầu tiên gấp 2 lần thì bình quân cộng của chúng bằng 38. Nếu tăng số thứ hai gấp 3 lần thì bình quân cộng của chúng bằng 46. Tìm số đầu tiên & số thứ hai.

A. 12 & 18     B. 18 & 12

C. 12 & 42     D. 18 & 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm hai số hạng đầu của dãy số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng dãy này có 15 số hạng)

A. 30; 28     B. 26; 24

C. 28; 26     D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là :

A. 1345     B. 13,45

C. 1,345     D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số phù hợp viết vào chỗ chấm là :

A. 15,03     B. 15,3

C. 153     D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm bề dài 5 cm, & tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích chữ nhật ban đầu ?.

Câu 3: (2,5 điểm) Mua 8 quyển vở & 3 cái bút hết 69000 đồng. Mua 4 quyển vở & 6 cái bút hết 102000 đồng. Tính mức giá 1 quyển vở, 1 cái bút.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C D A C B A

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Câu 2:

Cạnh hình vuông là 164 : 4 = 41 (cm). ( 0,5 điểm )

Xem Thêm  Hướng dẫn cách chơi FBS chi tiết và mang lại hiệu quả nhất - hướng dẫn chơi fbs

Bề dài hình chữ nhật ban đầu là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm )

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 1656 cm2 ( 0,25 điểm )

Câu 3:

Mua 8 quyển vở & 3 cái bút hết 69 000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở & 6 cái bút hết 102 000 đồng( Hay mua 2 quyển vở & 3 cái bút hết 51 000 đồng) ( 0,25 điểm )

Vậy

Mua 8 quyển vở & 3 cái bút hết 69 000 đồng.

Mua 2 quyển vở & 3 cái bút hết 51 000 đồng.

Mua 6 quyển vở hết 18 000 đồng ( 0,5 điểm )

Mua 1 quyển vở hết: 18 000 : 6 = 3000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở hết: 3 000 x 4 = 12 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Mua 1 cái bút hết: (102 000 – 12 000) : 6 = 15 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Đáp số: 1 cái bút hết 15 000đ;

1 quyển vở hết 3 000đ ( 0,25 điểm )

Đọc thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Bank trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….Free. Tải ngay áp dụng trên Android & iOS.


Theo dõi chúng tôi Free trên social facebook & youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát bài viết chương trình sgk Toán 5 Tập 1 & Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ & chia sẻ nhé! Các comment không phù phù hợp với nội quy comment website sẽ bị cấm comment trọn đời.


Ôn tập học thức HK1- Môn Toán – lớp 5 (01-04-2020)


In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

(*5*)

Toán lớp 5 đề kiểm soát giữa học kì I


123

Toán lớp 5  đề kiểm tra giữa học kì I

(*1*)

Đề thi cuối học Kì 1 môn toán lớp 5


Đề thi cuối học Kì 1 môn toán lớp 5
Các bạn hãy bấm ĐĂNG KÝ & bấm CHUÔNG để nhận VIDEO tiên tiến nhất (Free) !
Các bạn hãy giúp kênh đạt được 100.000 lượt người đăng ký nhé!
Hãy bấm LIKE Video & CHIA SẺ Video dùm nha !
Xin chân tình cảm ơn rất là nhiều !

Đề thi cuối học Kì 1 môn toán lớp 5

Toán Lớp 5: Đề Thi Cuối Học Kì 1 Đề 01 #mshanh #toan5


►ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ONLINE CÁC MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC TẠI ĐÂY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5XmmtpdQvarbCXCu_W3pKYouSKvBgndDzJGOO7S_FDddw/viewformr
r
XEM THÊM CÁC VIDEO BÀI GIẢNG KHÁC CỦA MS HẠNH TẠI ĐÂY:r
►Toán 12345: https://www.youtube.com/channel/UCbrT_QjgWJnx_IVkNQ4_cA/playlists?view=50u0026sort=ddu0026shelf_id=33r
►Toán 6: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v4KGimxWB3Aeef6GRhjPq_0r
►Vật Lí 6: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v434WYthotlJMyJUPa6F37r
►Toán 7 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v4WykqwVvsuxVGbnWwFeIr
►Vật Lí 7 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v62_HGk9NJwBMNXrezHcL7Or
►Toán 8 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v4OUpTrmPc0rO3zkmIo3uYHr
►Vật Lí 8 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v6CAfekdrMVWUvsWl7nSnqRr
►Hóa Học 8 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v7ioBbOUUkNAHemSj6qMes7r
►Toán 9 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v426PebS_n3y1vcXTNYZCcIr
►Vật Lí 9 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v7ztVFWBf8rp78tmjf8QQ3Cr
►Hóa Học 9 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PyovaaQ3v6JNg5YlBD16B5m8fGcIXNr
r
THÔNG TIN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠYr
• Ms Hạnhr
• Số smartphone: 0915437502r
• Kênh Youtube: https://www.youtube.com/mshanhr
• Fb: https://www.facebook.com/mshanhtoanlyhoar
• Fanpage: https://www.facebook.com/GiasuMsHanh/r
• Thư điện tử: mshanhtoanlyhoa@gmail.comr
© Bản quyền thuộc về Ms Hạnhr
© Copyright by Ms Hanh Production ☞ Do not Reupr
© Copyright all rights reservedr
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not sao chép video clips in any form).

Toán Lớp 5: Đề Thi Cuối Học Kì 1 Đề 01 #mshanh #toan5

Bí Quyết Học Giỏi 10 Điểm | ĐƠN GIẢN KHÔNG TƯỞNG


Trở thành fanVIP: https://www.youtube.com/channel/UCkgjUHB8sdWbmdp39swMrTg/join
Đăng ký theo dõi kênh: http://popsww.com/Web5Ngay
Các video hay nhất của Web5ngay: https://w5n.co/best
Radio chính thức của web5ngay: https://tamsukinhdoanh.com
Group chính thức của Web5ngay: https://w5n.co/fb
web5ngay kynang kinhdoanh baihockinhdoanh
Bí Quyết Học Giỏi 10 Điểm | ĐƠN GIẢN KHÔNG TƯỞNG bhth

Bí Quyết Học Giỏi 10 Điểm |   ĐƠN GIẢN KHÔNG TƯỞNG

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.tips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. đề thi môn toán lớp 5

Trả lời